طرح های پژوهشی صنعت بیمه (صفحه ۲)


لیست طرح های پژوهشی صنعت بیمه صفحه ۲

 • پوستر
  ۲۱. شناخت و تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۷۳
  چکیده:

  صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. لذا کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت خواهد داشت. عملیات بیمه های اتکایی به عنوان یک مکانیزم مناسب برای تقسیم و توزیع ریسک است. بنابراین ایجاد بستر لازم رقابت برای صنعت بیمه کشور مستلزم آن است که ساختار بازار بیمه های اتکایی نیز از کارایی لازم برخوردار باشد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران، بررسی ساختار آن از لحاظ رقابتی یا انحصاری ...

 • پوستر
  ۲۲. طرح تاثیر شرایط آب و هوایی بلند مدت در تولید علوفه مراتع به منظور برآورد تولید جهت استفاده در برنامه بیمه مراتع استان سمنان سایت چاه باقر شاهرود (فاز اول)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۷۸
  چکیده:

  جهت بررسی و تعیین اثرات بارش بر تولید مرتع چاه باقر، نوسانات تولید علوفه در زمان و شرایط مختلف بارندگی بررسی شد. دو تیپ گیاهی شامل تیپ قیچ- درمنه- شور درختچه ای(تیپ 1) و تاغ- درمنه- قیچ(تیپ 2) شناسایی شد. مطالعات پوشش گیاهی، فنولوژی، اقلیم و خاکشناسی انجام شد. رطوبت خاک ابتدا با استفاده از TDR و سپس با استفاده از روش وزنی اندازه گیری شد. جهت بررسی و تحلیل تاثیر بارش ها بر میزان پوشش بین سال های اجرای طرح از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دانکن استفاده شد. برای تعیین میزان ارتباط ...

 • پوستر
  ۲۳. مطالعه تطبیقی نهادهای تخصصی و حرفه ای بیمه در کشورهای منتخب

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۷۷
  چکیده:

  امروزه صنعت بیمه به واسطه حضور بخش خصوصی، واگذاری شرکت‎های دولتی، آزادسازی تعرفه‎ها و گسترش سریع تقاضای بیمه، تحولات بسیاری را تجربه می‎کند. در جهت پاسخگویی به الزامات شرایط موجود، حضور انجمن ها، نهادها و موسسات حرفه‎ای کارآمد که متشکل از افراد صاحب‎نظر و پیشکسوت در امر بیمه بوده و در راستای افزایش توان حرفه‎ای و علمی صنعت بیمه کشور فعالیت نمایند، نقش بسیار تعیین‎کننده ای دارد. این پژوهش با هدف بررسی شرایط لازم و الزامات ایجاد و توسعه نهادها و انجمن های تخصصی و حرفه‎ای صنعت ...

 • پوستر
  ۲۴. بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بلند مدت بر تولید علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بیمه مراتع استان سمنان( مراتع ییلاقی جاشلوبار مهدیشهر)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۵۷
  چکیده:

  دامداری در مراتع به دلیل ارتباط مستقیم علوفه مرتع با برخی از عوامل طبیعی از عرصه های بسیار پر خطر و با ریسک بالا برای سرمایه گذاری در بخش بیمه کشاورزی است. لذا ارایه مدلهایی متناسب با میزان تولید سبب سهولت، دقت و سرعت محاسبه غرامت در مساله بیمه مراتع می شود. گسترش گیاهان تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خصوصیات خاک قرار دارد. در تحقیق حاضر مطالعه در سه محور پوشش گیاهی، عوامل اقلیمی و خاکشناسی در منطقه جاشلوبار استان سمنان و در دو تیپ گیاهی Taraxacum roseum Festuca rubra – در قسمت مرگسر ...

 • پوستر
  ۲۵. بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۶۹
  چکیده:

  این طرح در راستای تامین نیازهای جدید نظارت بر سرمایه گذاری و رفع نواقص آیین نامه های قبلی انجام شد که تامین کننده اهداف مدنظر قانون برنامه ششم از بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه نیز می باشد. 
  ماهیت در حال تغییر و تحول بازارهای مالی، ظهور ابزارهای جدید مالی و ماهیت ریسک- بازده آن ها، آشکار شدن برخی ایرادات یا نواقص آیین نامه جاری سرمایه گذاری (آیین نامه 60) و هم چنین توسعه مبانی نظری و عملی سرمایه گذاری شرکت های بیمه، ایجاب می کند که این آیین نامه به صورت ...

 • پوستر
  ۲۶. گزیده آماری مرتبط با بیمه شخص ثالث

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۳۰
  چکیده:

  طبق گزارشات منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 2015 تعداد کشته های ناشی از حوادث جاده ای سالانه به رقمی در حدود 25؍1 میلیون نفر می رسد. حوادث جاده ای در جایگاه اول عامل فوت در بین رده های سنی 29-15 سال قرار دارد. از هر 4 کشته ناشی از حوادث جاده ای، 3 نفر آنها مرد و 1 نفر آنها زن است. کشورهایی که در سطوح درآمدی پایین قرار دارند بالاترین نرخ کشته های ناشی از حوادث جاده ای را به خود اختصاص می دهند به گونه ای که این رقم در بین کشورهای کم درآمد به 1؍24 نفر به ازای هر 100.000 ...

 • پوستر
  ۲۷. ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت های بیمه در کشور

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۵۸
  چکیده:

  گزارش پژوهشی "ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت های بیمه در کشورها" یکی از گزارش های تفویض شده از طرف بیمه مرکزی ج.ا. ایران است که با رویکردی کاربردی انجام شده است. 
  سهم نگهداری مبلغی است که شرکت می تواند و مایل است از یک ریسک خاص و یا گروهی از ریسک هایی را که می پذیرد، به حساب خود نگهداری کند و شرکت های بیمه ای برای اینکه بتوانند به فعالیت بیمه گری خود ادامه دهند و بتوانند به تعهدات خود در قبال پوشش های پذیرفته شده و بیمه گذاران عمل کنند؛ باید برنامه های مشخصی ...

 • پوستر
  ۲۸. بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بلند مدت بر تولید علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بیمه مراتع استان سمنان(مراتع قشلاقی صفاییه سمنان)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۰۴
  چکیده:

  دامداری در مراتع به دلیل ارتباط مستقیم علوفه مرتع با برخی از عوامل طبیعی از عرصه های بسیار پر خطر و با ریسک بالا برای سرمایه گذاری در بخش بیمه کشاورزی است. لذا ارایه مدلهایی متناسب با میزان تولید سبب سهولت، دقت و سرعت محاسبه غرامت در مساله بیمه مراتع می شود. گسترش گیاهان تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خصوصیات خاک قرار دارد. در تحقیق حاضر مطالعه در سه محور پوشش گیاهی، عوامل اقلیمی و خاکشناسی در منطقه صفاییه استان سمنان و در تیپ گیاهی– Seidlitzia rosmarinus Artemisia sieberi به مدت 4 ...

 • پوستر
  ۲۹. مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه های کشتی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۳۳۹
  چکیده:

  با پیشرفت هایی که در عرصه تکنولوژی و فن آوری اطلاعات در عصر حاضر ایجاد شده ، وسایط حمل ونقل با قابلیت های گنجایش بیشتر و همچنین با سرعت بالا به بازار عرضه و مورد استفاده قرار گرفته است . کشتی های قاره پیما در زمینه جابه جایی مسافر و حمل ونقل بار به کار گرفته شده و کشتی های جنگی و زیر دریایی های بزرگ جهت تامین امنیت و جلوگیری از هجوم بیگانگان به کار گرفته شده است . علیرغم داشتن مزایای بیشمار در توسعه اقتصادی و جابه جایی بار و مسافر و فراهم نمودن آسایش و راحتی، حجم بزرگی از ...

 • پوستر
  ۳۰. بررسی ضمانت نامه بیمه ای و سازوکار پوشش ریسک های سیاسی

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۲۰
  چکیده:

  مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان ارایه ضمانت نامه توسط شرکت های بیمه و پوشش ریسک های سیاسی و اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته است و در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول تجارب کشورها در زمینه صدور ضمانت نامه، نهاد قانونی مقررات گذار و ناظر بر عملکرد شرکت های صادرکننده ضمانت نامه، تفاوت بیمه نامه و ضمانت نامه، سازوکار ضمانت نامه بانکی در ایران، مقررات بین المللی حاکم بر ضمانت نامه ها و سازوکار صندوق ضمانت صادرات ایران برای صدور ضمانت نامه مورد مطالعه قرار گرفت. در ...

 • پوستر
  ۳۱. مطالعه و پیشنهاد ضوابط و مقررات نحوه حضور موسسات بیمه خارجی در کشور

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۲۵۴
 • پوستر
  ۳۲. بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بلند مدت بر تولید علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بیمه مراتع استان سمنان(مراتع قوشه دامغان)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۸۲
  چکیده:

  مدلهای متناسب بامیزان تولید سبب سهولت، دقت و سرعت محاسبه غرامت در مساله بیمه مراتع می شود. گسترش گیاهان تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خصوصیات خاک قرار دارد. بر این اساس، میزان رشد و تولید علوفه دارای وضعیت ثابتی نیست. در تحقیق حاضر، مطالعه در سه محور پوشش گیاهی، عوامل اقلیمی و خاکشناسی در منطقه قوشه استان سمنان انجام شد، تیپ مرتع قوشه درمنه دشتی (Artemisia sieberi) میباشد.نمونه برداری از پوشش گیاهی دو ترانسکت1000متری و در قالب 20پلات دو متر مربعیبه مدت 4 سال متوالی صورت گرفت. آمار ...

 • پوستر
  ۳۳. ایجاد انگیزه های تشکیل شرکت های بیمه تخصصی با تاکید ویژه بر شرکت های بیمه عمر

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۰۱
  چکیده:

  پایین بودن سهم بیمه های زندگی امری ساختاری و شناخته شده در صنعت بیمه ی کشور محسوب می گردد. در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه با گذشت نزدیک به 8 دهه از شروع بیمه گری در ایران نزدیک به 2؍2 درصد می باشد که از این میزان بیمه های زندگی در بهترین حالت در سال های اخیر طبق آمارها نزدیک به 2؍0 درصد (سالنامه آماری صنعت بیمه، سالهای مختلف) را به خود اختصاص می دهد. از طرف دیگر بیمه های زندگی حدود 10 درصد از کل حق بیمه های دریافتی در داخل کشور را تشکیل می دهند که در مقایسه با میانگین جهانی که ...

 • پوستر
  ۳۴. تهیه فرم پیشنهاد و شرایط عمومی بیمه نامه زلزله با توجه به فاکتورهای تاثیر گذار بر ریسک زلزله

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۴۹۰
  چکیده:

  طرح پژوهشی "تهیه فرم پیشنهاد و شرایط عمومی بیمه نامه زلزله با توجه به فاکتورهای تاثیرگذار بر ریسک زلزله" یکی از ضروریات و مستندات بیمه ای مورد نیاز صنعت بیمه ایران می باشد. در گذشته مطالعات و پژوهش هایی در زمینه بیمه نامه زلزله انجام گرفته است اما پژوهش حاضر با درنظر گرفتن شرایط کنونی و وضعیت ارایه پوشش بیمه ای برای خطر زلزله و همچنین تکیه بر تجارب کشورهای مختلف در ارایه طرح ها و سیستم های بیمه ای خطر زلزله، به دنبال تدوین شرایط عمومی و فرم پیشنهاد در ساختمان های مسکونی و ...

 • پوستر
  ۳۵. بررسی الزامات تدوین استاندارد حسابداری بیمه های زندگی در ایران

  کلیدواژه ها: تفکیک حساب معاملات بیمه های زندگی، بیمه های عمر، حسابداری بیمه، استانداردهای حسابداری بیمه های زندگی، قراردادهای بلندمدت، آیین نامه شورای عالی بیمه
  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۹۶
  چکیده:

  موضوع "تفکیک حساب معاملات بیمه های زندگی" که در آیین نامه شماره 68 شورایعالی بیمه مرکزی بر آن تاکید شده است، نیازمند اصول، مبانی و رویه های حسابداری ویژه ای جهت ایجاد شفافیت، محاسبه و نگهداری منصفانه اقلام حساب های آن است. بر این اساس مقرر است متون مربوط به استانداردهای حسابداری بیمه های زندگی در دنیا ترجمه شده و نتایج آن برای تهیه پیش نویس استاندارد حسابداری بیمه های زندگی ارایه شود. 
  در این پژوهش ابتدا به لزوم "تفکیک حساب های بیمه های زندگی" از دیدگاه حسابداری و ...

 • پوستر
  ۳۶. طراحی الگوی راهنمای استقرار مدیریت ریسک بنگاه (ERM) در شرکت های بیمه

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۳۱۸
  چکیده:

  کلیه سازمان ها، شرکت ها و نهادها اعم از کوچک و بزرگ، خصوصی یا عمومی، دولتی و یا غیردولتی در هر سطح از عملکرد و در هر زمان و مکان با دامنه ای از ریسک ها و فرصت ها که میتوانند بر کارکرد آن ها و دستیابی به اهدافشان تاثیر بگذارند، مواجه هستند. میزان اهمیت این ریسک ها برای همه سازمان ها یکسان نیستند و عوامل درونی (مانند نوع فعالیت، اندازه، منابع مالی، شهرت، ساختار سازمانی و ...) و عوامل بیرونی (مانند وضعیت اقتصاد کشور، قوانین و مقررات، نرخ های سود و ارز، تحولات اقتصادی و اجتماعی، ...

 • پوستر
  ۳۷. بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بلند مدت بر تولید علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بیمه مراتع استان سمنان(مراتع قشلاقی نورالدین آباد گرمسار)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۵۸
  چکیده:

  به دلیل ارتباط مستقیم علوفه مرتع با برخی از عوامل طبیعی، دامداری در مراتع از عرصه های بسیار پر خطر و با ریسک بالا برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی قلمداد می شود. مهمترین فاکتورمحدود کننده تولید علوفه مراتع بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود بارندگی است. در این مناطق راندمان مصرف آب عبارت است از میزان آب ذخیره شده در ناحیه توسعه ریشه در اول فصل رویش و همچنین آب ناشی از بارندگی موثر در فصل رویش که بصورت تبخیر و تعرق مورد استفاده گیاه قرار می گیرد. منطقه مورد بررسی در 20 کیلومتری ...

 • پوستر
  ۳۸. بررسی ضرورت و الزامات استقرار واحد حسابرسی داخلی در شرکت های بیمه

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۶۲
  چکیده:

  بیمه به عنوان صنعتی که برای پذیرش و انتقال ریسک های جامعه بشری ایجاد شده است از نقطه نظر سلامت و استحکام مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این صنعت که از مجموعه بازیگرانی شامل شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی، بیمه گذاران، کارکنان و نمایندگان، سهامداران شرکت های بیمه و زیان دیدگان تشکیل می شود، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در سراسر دنیا ناظرانی برای نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به عنوان پذیرنده ریسک تعیین شده که وظیفه اصلی آنها نظارت بر حسن اجرای عملیات بیمه گری و حفاظت ...

 • پوستر
  ۳۹. بررسی درشت بیمهرگان رودخانه بازفت استان چهارمحال بختیاری

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۴۴
  چکیده:

  این مطالعه بخشی از مطالعه جامع بررسی رودخانه بازفت چهار محال بختیاری برای برآورد پتانسیل تولید آبزیان بود که کیفیت آب با استفاده از فراوانی و تنوع بی مهرگان کفزی و نمایه های زیستی کیفیت شامل EPT، EPT/C و FBI بررسی گردید. تعداد 12 ایستگاه در نقاط مختلف از مسیر رودخانه و از چشمه های منتهی به آن تعیین گردید. اکثر ایستگاهها طی ماههای آبان، بهمن واسفند 1387 و ماههای اردیبهشت، مرداد ومهر 1388 نمونه برداری شدند.در این بررسی 32 خانواده از کفزیان متعلق به 11 راسته شناسایی گردید. بیشترین ...

 • پوستر
  ۴۰. واژه نامه تشریحی بیمه

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۳۵۷